Nacionalni izvršni odbor

U sastavu Nacionalnoga vijeća djeluje Nacionalni izvršni odbor kao tijelo upravljanja Nacionalnim bratstvom između sjednica Nacionalnoga vijeća. Nacionalni izvršni odbor brine se za provedbu odluka Nacionalnoga vijeća. Članovi Odbora biraju se na Nacionalnom izbornom kapitulu.

Članovi Nacionalnoga izvršnog odbora jesu:
– nacionalni ministar,
– zamjenik nacionalnoga ministra,
– nacionalni tajnik,
– nacionalni blagajnik,
– nacionalni povjerenik za formaciju,
– nacionalni povjerenik za Franjevačku mladež,
– međunarodni vijećnik,
– predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata.

(čl. 32. Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a)

Trenutni saziv:

1. nacionalna ministra: Anđa Slunjski, OFS
2. nacionalna doministra: Suzana Fiorenini, OFS
3. nacionalna tajnica: Klaudia Ehmer Vorgić, OFS
4. nacionalna blagajnica: Božica Peremin, OFS
5. nacionalna povjerenica za formaciju: Marta Radoš, OFS
6. nacionalna povjerenica za Franjevačku mladež: Slaven Marodt, OFS
7. međunarodni vijećnik: Goran Luketa, OFS
8. predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata: fra Goran Rukavina, OFMCap